Bordro Çözümleri

Şirketinizde görev yapacak, çalışanların her türlü özlük işlemleri eksiksiz olarak yerine getirilmesi sorumluluğu yasal işveren sıfatıyla bize aittir.

 • Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması, ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması.
 • Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi (e-posta yoluyla ya da elden)
 • Ödenecek net ücretlerin ilgili bankaya banka işlem formatında iletimi.
 • Aylık bordro giderlerinin şirketlerin belirlediği maliyet merkezlerine uygun olarak dağıtılması, muhasebe kayıtlarının hazırlanması.
 • Yıllık izin ve satış primlerinin takibi ve yıllık izin defterlerinin tutulması.
 • SGK bildirgelerinin ve Gelir Vergisi (stopaj)  beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, müşterinin bilgilendirilmesi.
 • Merkez, işyeri ve/veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SSK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması.
 • Resmi Kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması.
 • Personele ait vizite kağıdı düzenlenmesi, izin, bordro ve personel giriş çıkış bilgilerinin personele gönderilmesi.
 • İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ve ücret gibi hesaplamalarının yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi.
 • İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ve ücret gibi hesaplamaların yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi.
 • İşten ayrılan personele verilmesi gerek belgelerin hazırlanması, imzalatılması gereken ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi.
 • Bordrosu tutulan şirketlere İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, sirküler yolu ile şirketlerin uygulamalar ve yasal değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi. (Davalar ve normal ticari akış dışındaki işler, şirket avukatları ve/veya çözüm ortağı avukatlarımız tarafından karşılık mutabık kalınan tarifeye göre yürütülür.)
 • Personel Özlük Dosyalarının hazırlanması ve muhafazası.
 • İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, gerekli uyarıların yapılması, yasal uygulamalar ve değişiklikler konusunda bilgi verilmesi.
 • Bordro hesapları ve uygulamalar konusunda şirket yönetimince uygun görüldüğü kadarı ile personelin sorularına cevap verilmesi.